Almindelige betingelser for brug af tjenester ejet af Proff ApS

Alle rettigheder forbeholdes.

Nedenfor kan du læse de Almindelige Betingelser for brug af Proff ApS (Proff) hjemmesider og tjenester, der er gældende for enhver brug af Proffs tjenester.

1. Accept af de Almindelige Betingelser

Anvendelse og brug af Proffs online tjenester er ensbetydende med accept af nedenstående Almindelige Betingelser.

2.1 Information på Proffs tjenester m.v.

Information på Proffs tjenester gives uden nogen udtrykkelig eller stiltiende garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden heraf. Proff er endvidere til enhver tid berettiget til uden forudgående varsel at ændre indholdet af hjemmesiden eller de heri beskrevne tjenester. Ved kommunikation mellem Proff og brugerne uden brug af digitale signaturer, er Proff uden ansvar, såfremt informationerne ændres eller forvanskes under transmissionen, eller (såfremt) uvedkommende opnår adgang hertil.

2.1.1 Behandling af personlige oplysninger

Du opfordres til at gennemlæse Proffs retningslinjer for beskyttelse af personlige oplysninger og privatlivets fred forud for anvendelsen af Proffs tjenester.

2.2 Links

Såfremt der linkes til en tredjemands hjemmeside, sker dette uden ansvar for Proff for indholdet af den side, der linkes til.

2.3 Erstatningsansvar

Proff kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for brug af Proffs hjemmesider eller de dertil knyttede tjenester, herunder for tab af indtægter, driftstab eller tab af data, driftsforstyrrelser eller lignende tab.

Brugeren accepterer at skadesløsholde Proff for ethvert krav, der måtte opstå som følge af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende brug af Proffs hjemmesider og tjenester.

3. Rettigheder til hjemmesiderne

Alle navne, logoer og varemærker på Proffs tjenester tilhører Proff eller Proffs associerede selskaber eller samarbejdspartnere, og må kun anvendes efter forudgående tilladelse fra Proff.

Indholdet på tjenesterne såsom tekst, grafik, ikoner, billeder, lydfiler, software, mv. tilhører enten  Proff eller Proffs samarbejdspartnere og er beskyttet i henhold til ophavsretsloven og anden relevant lovgivning.

Uautoriseret kopiering, spredning eller offentlig fremførelse af Proffs tjenester eller dele heraf er i strid med ophavsretsloven og kan resultere i civilretlige såvel som strafferetlige sanktioner. Det er heller ikke tilladt at fjerne meddelelser eller materiale tilgængeligt herpå vedrørende ophavsret eller lignende.

4. Bidrag fra brugere

Alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Proffs tjenester, vil blive anset som ikke-konfidentielt, ikke-eksklusivt og berettiger ikke afsenderen til royalties. Proff kan frit anvende sådant modtaget materiale, information m.v., herunder i form af meddelelse af licenser på udnyttelsen heraf.

Proff har ret til frit at uploade, kopiere, distribuere, indarbejde, ændre og/eller på anden vis anvende kommunikationen sammen med alle data, billeder, lyd, tekst og andet indeholdt heri til ethvert kommercielt eller ikke-kommercielt formål.

Brugeren garanterer at have alle nødvendige rettigheder og/eller samtykker, der måtte være nødvendige for Proffs brug af alt materiale, information eller anden form for kommunikation som modtages fra brugerne via hjemmesiden eller i forbindelse med brugerens anvendelse af Proffs tjenester.

5. Brugernavn og kodeord

Brugeren har pligt til at behandle et eventuelt brugernavn og kodeord fortroligt og må således ikke udlevere det til andre. Brugeren er ansvarlig for alle aktiviteter, som udføres under brugerens brugernavn og kodeord. Brugeren er desuden forpligtet til at informere Proff, uden ugrundet ophold, om eventuel uautoriseret brug af brugernavn og kodeord.

6. Overdragelse

Proff har til enhver tid ret til at overdrage sine rettigheder og forpligtelser til tredjemand uden forudgående indhentelse af samtykke fra brugeren.

7. Andet

Proff forbeholder sig retten til efter eget skøn og uden varsel at fjerne informationer på tjenesterne, samt at nedlægge hjemmesiden og tjenesterne, herunder eventuelle e-mailkonti. Endvidere forbeholder Proff sig ret til at lukke en brugers e-mailkonto, hvis den har været inaktiv i en længere periode defineret af Proff, at begrænse antallet af e-mails, der kan sendes fra eller til en konto hos Proff , samt at begrænse det maksimale antal dage, som e-mails m.v. kan lagres i Proffs tjenester.

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.

Brugeren accepterer, at Proff skaffer sig adgang til brugerens e-mailkonto, såfremt dette er nødvendigt for driften af Proffs hjemmesider og tjenester, eller såfremt dette er nødvendigt for at beskytte Proff eller andre brugere mod tab.

Såfremt brugeren kommer i besiddelse af oplysninger eller anden information om Proff eller Proffs hjemmesider eller tjenester, som ikke er tiltænkt brugeren i forbindelse med anvendelsen af Proffs hjemmesider og tjenester, er brugeren forpligtet til straks at slette de pågældende informationer, og til uden ugrundet ophold, at give Proff besked herom. Brugeren må under ingen omstændigheder kopiere eller videregive de pågældende informationer til tredjemand.

Det er ikke tilladt at forsøge at skaffe sig uberettiget adgang til Proffs netværk, server, systemer eller lignende.

Proff har til enhver tid ret til at revidere disse Almindelige Betingelser.

Hvis nogen del af disse Almindelige Betingelser skulle blive anset for retsstridig eller ugyldig og dermed ikke kan håndhæves, påvirker dette ikke gyldigheden og håndhævelsen af den resterende del af betingelserne.

8. Tvister

Enhver tvist, der måtte opstå som følge af nærværende Almindelige Betingelser, er underlagt dansk ret og skal indbringes for Sø- og Handelsretten i København.