Generelle Aftalevilkår for Proff ApS

Disse aftalevilkår (”Betingelser”) gælder mellem dig som kunde (”Kunden”) og Proff ApS, CVR-nr. 38445006, ved køb af Proff ApS’ online-, og mobile produkter (”Produkterne”), herunder varemærke Proff (“Varemærket”)

1. Generelle vilkår

1.1 Kontraktsindgåelse
Hvilke Produkter Kunden har købt, og eventuelle produktspecifikke vilkår  («Særvilkår»), skal fremgå af tilbudet eller ordrebekræftelsen (samlet betegnet ”Tilbudet”) fra Proff ApS. Ved accept godtager Kunden tilbudet, Vilkårene og eventuelle Særvilkår (til sammen betegnelsen ”Aftalen”). Proff ApS bekræfter Kundens accept ved underskrift, elektronisk underskrift, SMS, eller email.  Kundens brug af Produkterne som omfattes af Aftalen omtales som “Annoncering”.

Proff ApS kan sende kopi af Kundens accept til Kunden og korrektur af annoncen, på den måde Proff ApS til enhver tid bestemmer.  Ved elektronisk underskrift, udstedes altid kopi af den indgåede aftale.

Ved modstrid mellem Vilkår, Særvilkår og Tilbud, går Tilbudet foran. Ved modstrid mellem Særvilkår og Vilkår, går Særvilkårene foran.

1.2 Opstart af leverancen
Leverancer af Produkterne starter på det tidspunkt Annonceringen er publiceret i det aktuelle Produkt.

Kunden er bekendt med at Proff ApS ikke garanterer pladsering, antal klik, antal visninger eller anden type prioritet, med mindre dette udtrykkelig fremgår af Særvilkår.

1.3 Varighed, levetid og afbestilling
Aftaletiden er 12 måneder regnet fra den dag Kundens Produkt(er) publiceres på/i tjenesten, hvis ikke andet er specifiseret i Aftalen. Proff ApS vil kontakte alle kunder enten via brev i posten, email, telefon eller personlig opmøde, i god tid før Aftalens ufløb for at fornye aftalen.

1.4 Overdragelse
Kunden kan ikke overføre Produkterne eller brugsretten til Produkterne til andre uden skriftlig forhåndssamtykke fra Proff ApS.

Kunden vil ved overføring af Aftalen uanset være ansvarlig overfor Proff ApS for betaling af vederlag iht. Aftalen.

Proff ApS står frit til at overføre Aftalen sammen med den del af virksomheden som Aftalen er en naturlig del af. Proff ApS står frit til at overføre krav om betaling til overtagende finansinstitut.

1.5 Kundeoplysninger
Kunden er ansvarlig for at opgive korrekte og komplette oplysninger om egen virksomhed som er nødvendig for brug af Produkt som er bestilt. Proff ApS har ikke ansvar for tab som påføres Kunden direkte eller indirekte som følge af ukorrekte, ændrede eller misvisende oplysninger eller andet som skyldes Kunden selv.

Ændringer af fejl i de registrerede oplysningene skal uden ubegrundet ophold meldes til Proff ApS via kundeweb-portalen, kontaktskema (http://indsigt.proff.dk/om-proff/kontakt-os/kundecenter/) eller til kundeservice på telefon 89 87 51 12. Ændringer publiceres af Proff ApS så snart som praktisk mulig efter modtaget besked.

1.6 Ændringer
Proff ApS forbeholder sig retten til at foretage ændringer i disse Vilkår og i Særvilkår en (1) måned efter at Proff ApS har informeret om ændringene på Varemærkets hjemmeside. Den siste version af Vilkårene og Særvilkårene vil til enhver tid findes på Proffs netsider.

Proff:http://indsigt.proff.dk/vilkaar/aftalevilkaar/

Økonomiske vilkår kan kun ændres med virkning fra Kundens næste aftaleperiode. Proff ApS forbeholder sig retten til at forandre og tilpasse Produkterne, tilknyttede tjenester, tjenestens layout, redaktionelt indhold og retningslinjer, uden forudgående varsel eller meromkostninger for Kunden.

Proff ApS har, indenfor Aftalen, ret til at ændre Kundens Annoncering, såfremt det aktuelle Produkt afvikles, til et lignende produkt, forudsat at Kunden får produkter som samlet set er af samme eller bedre værdi end tidligere Produkt.

Hvis det aktuelle Produkt afvikles og Proff ApS ikke kan tilbyde egnede erstatningsprodukter, kan Proff ApS bringe Aftalen til ophør samtidig med afviklingen af Produktet. Kunden har ikke krav på tilbagebetaling af eventuelt genstående (ikke opbrukt) vederlag, men Kunden kan bruge genstående vederlag på andre Produkter Proff ApS tilbyder gennem Varemærket.

Proff ApS må varsle Kunden om såsdanne ændringer/ombytte er mulig senest 30 dager før ændringen/ophør finder sted.

1.7 Kreditvurdering
En forudsætning for Aftalen er at Proff ApS finder Kunden kreditværdig. Faktureringsbetingelsene vil blive fastsat på grundlag af Proff ApS kreditvurdering av Kunden. Proff ApS kan kræve at Kunden stiller sikkerhed for rigtig betaling. Ved misligholdt betaling forbeholder Proff ApS sig retten til umiddelbart at hæve Aftalen og fjerne Kundens Annoncering.

1.8 Vederlag og betalingsbetingelser
Kunden skal betale vederlag for de købte Produkter som fremgår af Tilbudet, eventuelt af den prisliste som der henvises til i Tilbudet. Hvis Aftalen forlænges forbeholder Proff ApS sig retten til at ændre prisen ved hver ny aftaleperiode.

Alle priser er eksklusiv moms og eventuelle andre offentlige skatter og afgifter.

Med mindre andet fremgår af Aftalen skal betaling ske ved publicering af Annoncen (startdato) og ved starten af hver ny aftaleperiode.

Proff ApS faktura via B-post eller PDF-fil via e-post.

Hvis ikke andet er opgivet vil faktura udstedes via B-post.

Kunden er ansvarlig for at oplyse Proff ApS om korrekt fakturaadresse, enten Kunden ønsker email eller B-post. Kunden er ansvarlig for en eventuel udsendelse til forkert adresse grundet forkert information. Ændringen vil altid være gældende fra næste tilsendte faktura.

Betalingsfrist er senest fjorten (14) dage efter fakturadato hvis ikke andet fremkommer af Aftalen.

Ved forsinket betaling, betalingsudsættelse eller indgåelse af nedbetalingsaftale påløber forsinkelsesrente efter lov om renter ved forsinket betaling. Omkostninger ved eventuelle rykkere eller inkasso på udestående beløb vil blive belastet Kunden. Ved manglende betaling vil faktura blive oversendt fra Proff ApS til inkassopartner.

Proff ApS forbeholder sig ret at standse videre levering af allerede købt Annoncering eller nye Annoncer indtil udestående vederlag er opgjort, uden at det påvirker Kundens betalingspligt.

1.9 Ansvar ved aftalebrud
Den part som påberåber sig at den anden part bryder Aftalen, må reklamere så hurtigt som praktisk mulig, og senest indenfor en måned efter at forholdet som giver grundlag for reklamationen fandt sted.

Ved brud på Aftalen skal den ansvarlige part korrigere forholdet indenfor rimelig tid. Hvis forholdet ikke lader sig korrigere indenfor rimelig tid, eller gentagne forsøg ikke fører frem, skal den ansvarlige part erstatte den skadelidte parts direkte økonomiske tab forårsaget ved brud på Aftalen.

Ansvaret er begrænset opad til maksimalt 2 000 DKK pr. skadetilfælde ved simpel uagtsomhed, og til maksimalt 10 000 DKK pr. skadetilfælde ved grov uagtsomhed. Skadetilfælde som har sin årsag i samme forhold, betragtes som et skadetilfælde. Ansvarsbegrænsningen gælder ikke ved Kundens brud på punkt 2.3.

Ved gentagne væsentlige brud på Aftalen fra én part, hvor forholdet ikke er korrigeret inden rimelig tid, har den anden part ret til at indbringe Aftalen til ophør med umiddelbar virkning.

Proff ApS har rett til at bringe Aftalen til ophør såfremt Kunden er gået konkurs, indleder gældsforhandlinger, kan anses for at ha blevet insolvent, eller på anden måde har afviklet virksomheden.

Proff ApS er uden ansvar for nedetid, mangler, forsinkelse eller skade som opstår som følge af forstyrrelse i driften, forsinkelse, afbrud eller andre forhold forårsaget af tredjepart som umuliggør eller vanskeliggøre Varemærkets levering eller Kundens brug av Produkterne.

Kunden skal holde Proff ApS og selskabets underleverandører skadesløse for ethvert krav som følge af brud på punkt 1.9, 1.11, 2.2, 2.3 og 2.4 i disse Vilkår. Proff ApS skal uden ubegrundet ophold underrette Kunden om krav som rettes mod selskabet knyttet til Kundens Annoncering.

1.10 Force Majeure
Såfremt Aftalens gennemføring helt eller delvis forhindres eller i væsentlig grad vanskeliggøres af forhold som ligger udenfor parternes kontrol, underleverandørers kontrol eller som vedkommende part ikke med rimelighed kunne forventes at forudse, undgå eller overvinde, suspenderes parternes forpligtelser i den udstrækning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer. Sådanne forhold inkluderer, men er ikke begrænset til, strejke, lock-out, stærkt reduceret kapacitet i eller bortfall af elektronisk kommunikation, hacking, DOS-angreb og andre forhold som forhindrer Proff ApS i at gøre Produkterne tilgængelig og ethvert forhold for øvrig som efter dansk lov vil blive dømt som force majeure.

1.11 Immaterielle rettigheder
Rettighederne (herunder i ophavsret, varemærker, patenter, design, knowhow eller forretningshemmeligheder) til alle elementer og nyskabelser, i Proff ApS Produkter tilhører Proff ApS, dog således at Kunden ejer sit eget grafiske design og design af profilering / annoncer, herunder egen varemærkeprofilering, firmalogo mv.

1.12 Lovvalg og tvister
Parterne skal forsøge at løse uenighed i forbindelse med Aftalen i mindelighed. Såfremt parterne ikke lykkes med at løse sagen i mindelighed kan sagen indbringes til de ordinære domstole med Københavns ret som værneting.

Aftalen reguleres af dansk lov.

2. Leverance

2.1 Responsmåling
Proff ApS vil i enkelte tilfælde benytte responsmåling af telefonnummer. Responsmålingsnummeret er kun til brug af Proff ApS’ Varemærker og kan ikke benyttes til andre annonceringsformål.

2.2 Branchesøg og søgeord
Kunden formidler hvilke søgeord den ønsker at Annoncen skal blive fundet vha. til Proff ApS. Kunden er selv ansvarlig for at de søgeord som Kunden har valgt er egnet til Annonceringen. Hvis Kunden ikke vælger søgeord selv, vil Proff ApS vælge søgeord. Kunden kan når som helst ændre søgeordene.

Proff ApS påberåber sig ret til at fjerne/erstatte irrelevante søgeord som forringer Varemærket. Kunden forpligter sig til at holde de til enhver tid aktive søgeord knyttet til Annonceringen, opdateret.

2.3 Kundens ansvar for indhold i Annonce
Kunden er alene ansvarlig for at indholdet i sine Annoncer og at sammenkoblet information er rigtig og i samsvar med de til enhver tid gældende love, relevant praksis og etiske normer og ikke krænker nogen tredjeparts rettigheder, ikke er af pornografisk eller stødende natur eller indeholder materiale som kan udgøre hets mod folkegrupper, ulovlige voldsskildringer eller lignende.

Kunden er bekendt med at Proff ApS kan indhente materiale (bl.a. billeder, tekst og logo) fra Kundens hjemmeside til brug i Kundens Annoncering i de tilfælde Kunden ikke selv har opgivet sådan information til Proff ApS. Kunden er også i sådanne tilfælde alene ansvarlig for at materialet er i samsvar med afsnittet over. Kunden skal optræde på en måde som ikke kan skade Proff ApS’ anseelse eller integritet.

Såfremt Annoncen indeholder et logo fra tredjepart, forudsætter Proff ApS at der foreligger en godkendelse af dennes brug. Annoncer som forstyrrer indholdet eller forårsager tekniske problemer for besøgende vil blive fjernet. Kunden vil få besked om dette og har mulighed for at sende nyt materiale.

2.4 Kundens medvirkning og pligt til at kontrollere information
Med mindre andet er opgivet i Aftalen, forpligter Kunden sig selv til at opgive information og gennemføre de tiltag som er nødvendig for at gøre Annoncen klar til  publicering i Produkterne. Proff ApS kan stille nærmere krav til hvilke tidsfrister informationen må opgives/tiltag må gennemføres.

Kunden skal kontrollere Aftalen, og må straks og i god tid før aftalt opstartsdato underrette Proff ApS skriftlig om eventuelle afvig fra det Kunden mener er den korrekte bestilling. Kunden forpligter sig til at gøre sig bekendt med indholdet i tilsendte korrektur, og melde tilbage til Proff ApS indenfor en angivet tidsfrist, eller så hurtig som muligt, såfremt det indeholder fejl eller har mangler. Hvis ikke materialet eller ændringer fra Kunden er modtaget, vil Annoncen alligevel blive publiceret og faktureret af Proff ApS.

Ved udeladelse eller fejl i Annoncen må Kunden inden rimelig tid skriftlig reklamere til Proff ApS Kundeservice. Eventuele erstatningsansvar for mangelfuld eller fejl i Annoncen vil under enhver omstændighed være begrænset til at rette fejlen.

Kunden må selv kontrollere den publicerede Annonce, påse at oplysningerne stemmer og at Annoncen opfylder kravene i Aftalen. Kunden er ansvarlig for samtlige fejl som denne har opdaget eller burde ha opdaget.

Alt materiale skal udformes på en sådan måde at Annoncen ikke fremstår som redaktionelt information fra Proff ApS. Materiale som er udformet til at ligne nogen/noget af Proff ApS’ Varemærke, herunder logo, typografi eller andre elementer, vil ikke blive godkendt som annoncemateriale.

2.5 Proff ApS’ ret til at afstå fra Annoncering
Proff ApS forbeholder sig retten til umiddelbart og ansvarsfrit at afstå fra at Annoncere eller fjerne materiale som går imod Aftalen, som kan udsætte Proff ApS for kritik, eller som Proff ApS har rimelig grund til at tro kan være i strid med gældende retsregler eller tredjemands rettigheder. I sådanne tilfælde har kunden ikke krav på at få tilbagebetalt det vederlag som er betalt, eller krav om erstatning.

2.6 Garantier
Kunden er bekendt med at Proff ApS ikke garanterer pladsering af Annonceringen, antal klik, antal visninger eller anden type prioritet, med mindre andet udtrykkelig fremgår af Særvilkårene.

3. Særvilkår

3.1 Generelt
Disse Særvilkår kommer i tillæg til Proff ApS’ generelle Vilkår. Særvilkårene gælder for de Produkterne som er angivet i de respektive afsnitsoverskrifter.

Tekniske specifikationer og regelsæt skal foreligge for enhver Aftale.

3.2 Særvilkår for annoncer på Mobil
Med mindre andet er blevet meddelt af Proff ApS, er Kunden bekendt med at søg i Proff ApS’ mobiltjenester kun giver træf i nærheden ad hvor bruger/søger befinder sig, hvis ikke bruger/søger angiver specifikt sted for søget.

3.3 Særvilkår for displayprodukter
Proff ApS forbeholder sig retten til at nægte eller stoppe materiale som ikke bliver godkendt af ansvarlig redaktør. Alle Annoncer skal indeholde annonsørens logo eller navn. Annoncematerialet skal ikke udformes således at det for fremstår for brugeren som en del af Varemærkets grafiske profil, eller at det forstyrrer brugerens muligheder for at se Proff.dk’s søgefelt og søgeknap.

3.4 Løbende aftaler

3.4.1 Elektronisk aftaleindgåelse
Løbende aftaler kan kun indgåes med elektronisk accept.

3.4.3 Fakturering
Fakturering ved løbende aftaler sker enten årlig, som det fremgår af Aftalen.  Faktura forhåndsudstedes, og standard betalingsfrist  er fjorten (14) dage efter fakturadato, med mindre andet er aftalt.

3.4.4 Prisjustering
Proff ApS kan justere sine priser i januar hvert år. Ved aftalt bindingstid , vil prisjusteringen finde sted ved bindingstidens udløb.